חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי שימוש

 

משתמש יקר, הינך גולש ומשתמש באתר המקוון של "האינטרס שלנו- הלובי שלך בכנסת (ע"ר) ("האתר"; "הלובי"**). הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר בלבד, המהווים תקנון משפטי מחייב ("התקנון"), ולפיכך נבקשך לקרוא אותם בעיון. 

בעת הגלישה והשימוש באתר הינך מצהירה כי: 

(א) קראת את התקנון ואתה מסכים לתנאיו.

(ב) אתה בגיר (18 ומעלה) בעל כשרות משפטית להתקשר לפי תנאי התקנון.

האתר והתקנון

 1. האתר נועד לשמש כפלטפורמה להצגת פועלו של הלובי; לשילוב חברי הלובי בפעילותו; ולגיוס תרומות.
 2. האתר הוא קניינו הבלעדי של הלובי; והלובי הוא בעל שיקול הדעת המלא והבלעדי בכל הנוגע לתחזוקה, ניהול ועדכון של האתר.
 3. הלובי שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את האתר ואת התקנון, לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי, ומבלי להודיע על כך מראש. בכלל זאת, לעדכן את תנאי התקנון, לקבוע דרכי גישה ושימוש באתר, לדרוש מסירת פרטים אישיים לשם ביצוע פעולות, לחסום/לבטל כל פעולה של משתמשת קצה, לשנות כל רכיב טכני/תוכני באתר וכולי.
 4. מי שגולש ומשתמש באתר ("משתמש הקצה") עושה זאת באתר כפי שהוא נכון לרגע זה (as is; as available); וכל גלישה ושימוש מחדש מהווים הסכמתו מחדש לתנאי התקנון.
 5. האתר לא נועד לייעץ למשתמש הקצה כיצד עליו לפעול בנוגע לענייניו הפרטיים ואין להסתמך על המידע המופיע באתר לשם קבלת החלטות בנוגע לעניינים פרטיים.

הגלישה והשימוש באתר

 1. הלובי עושה מאמץ סביר לתחזק, לנהל ולעדכן את האתר לפי כל דין, לרבות בנוגע לאבטחת מידע והגנה על הפרטיות; אך הוא לא יישא בכל אחריות לגבי תקלות טכניות ותקלות שאינן בשליטתו, ולא יעניק תמיכה טכנית לגלישה ושימוש באתר.
 2. הגלישה והשימוש באתר הם על דעתו ובאחריותו המלאה של משתמש הקצה; למטרה חוקית בלבד; בהתאם לתקנון; ולצרכיו האישיים בלבד.
 3. הגלישה והשימוש לא מקנים למשתמש הקצה כל זכות לגבי האתר ו/או המידע המופיע בו וחל עליו איסור מלעשות באתר/מידע כל שימוש שלא בהתאם לחוק ו/או לתקנון ו/או כל שימוש טורדני/פוגעני, חלקי/מלא, זמני/קבוע, אלא אם נתקבלה לכך הסכמה מראש ובכתב של הלובי.
 4. משתמש הקצה לא יפעל בניגוד לדין ו/או לתקנון ו/או לכל תנאי אחר שיקבע הלובי; הוא לא יסכן ביודעין את האתר ו/או המידע באתר ו/או אבטחת המידע; והלובי לא יהיה אחראי לכל פעולה של משתמש הקצה, ובפרט לפעולה בניגוד לדין.
 5. הלובי שומר לעצמו את הזכות לחסום/להגביל את הגלישה והשימוש של משתמש הקצה באתר ו/או לדחות את חברותו/תרומתו ו/או להסיר כל תוכן מטעם משתמש הקצה, והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא חובת הנמקה ו/או הודעה מוקדמת; והוא רשאי לנקוט הליכים משפטיים נגד משתמש קצה שפעל בניגוד לדין/תקנון.
 6. חלק מהמידע באתר מגיע מצדדים שלישיים או מפנה אליהם (באמצעות קישורים לאתרים אחרים). ללובי אין כל אחריות לגבי מידע זה, לרבות חוקיותו, מהימנותו, שלמותו, שימושיותו וכיוצא באלה; ולא תישמע נגד הלובי כל טענה לגבי נזק/הפסד שייגרם בשל כל היבט הנוגע למידע של צדדים שלישיים, לרבות לגבי תקינות הקישורים שמופיעים באתר.
 7. הלובי יהיה פטור מכל אחריות, לרבות חובת פיצוי, בגין כל נזק/הפסד שייגרם, או עלול להיגרם, בעקבות גלישה ושימוש באתר, לרבות כל תקלה באתר, שימוש בציוד/תוכנה/מידע לצרכי גישה לאתר, אובדן/שיבוש מידע, פעולה של משתמש קצה ו/או צד שלישי אחר בניגוד לדין/תקנון, הזנת פרטים כוזבים/חלקיים על-ידי משתמש הקצה, קישורים לאתרים אחרים.

העלאת תכנים ומסירת פרטים באתר

 1. ייתכן שהלובי יאפשר למשתמש הקצה להעלות לאתר או באמצעותו תכנים ו/או ידרוש מסירת פרטים אישיים של משתמש הקצה כדי לבצע פעולות באתר.
 2. לא חלה על משתמש הקצה כל חובה חוקית להעלות תכנים או למסור פרטים אישיים ואם יעשה כן – הדבר ייעשה מרצונו המלא; ומתוך הבנה והסכמה שהלובי יוכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשמור אותם במאגר המידע שברשותו ולעשות בהם כל שימוש חוקי; וכן לפנות למשתמש הקצה מעת לעת באמצעות מסרונים/מיילים (אלא אם יביע רצונו המפורש כי אינו  מעוניין בכך).
 3. המועד הקובע לכל מחלוקת בין הצדדים יהיה המועד בו נרשמו במערכות הלובי התכנים ו/או הפרטים האישיים של משתמש הקצה.
 4. משתמש הקצה לא יעלה לאתר תכנים ו/או לא ימסור פרטים אישיים שאינם שייכים לו ו/או בניגוד לכל דין ו/או כוזבים/חלקיים ו/או פוגעניים/טורדניים; והלובי לא יהיה אחראי למידע שיועלה על-ידי משתמש הקצה אלא רק הוא ישא במלוא האחריות למידע זה, לרבות בגין נזק/הפסד שייגרם, או שעלול להיגרם, ללובי, לאתר או לצד שלישי.
 5. יודגש, כי העלאת/מסירת מידע כוזב ביודעין היא עבירה פלילית.

תרומה וביטולה

 1. הלובי מאפשר למשתמש הקצה להצטרף כחבר לובי ולתרום רק אם הוא בגיר (18 ומעלה), שמסר פרטים אישיים מדויקים ומלאים, ובבעלותו אמצעי תשלום תקף. התרומה תשמש לקידום מטרותיו הציבוריות המוצהרות של הלובי בלבד.
 2. התרומה תיעשה באמצעות אמצעי התשלום של משתמש הקצה, ובתנאי שהלובי תומך באמצעי תשלום זה, וכן מערכת הסליקה של "טרנזילה"; היא אינה חייבת מע"מ; והיא לא תושלם אלא אם יתקבל אישור של חברת אמצעי התשלום וחברת הסליקה. לאחר השלמת התרומה יקבל משתמש הקצה מייל לכתובת שמסרה באתר ובו חשבונית ואישור על התרומה.
 3. על משתמש הקצה לוודא שתרומתו הקבועה/זמנית היא בסכום המבוקש על-ידו; והלובי לא יישא בכל אחריות, ולא יזכה בגין תרומת עבר, אם נפלה שגגה בסכום התרומה.
 4. הלובי לא יישא באחריות ולא יזכה בגין תרומת עבר שניתנה בטעות, בין אם כל סכום התרומה ובין אם חלקו
 5. הלובי נוקט אמצעי זהירות סבירים לשמירה על סודיות הפרטים האישיים של משתמש הקצה, ובפרט אמצעי התשלום; אך לא יהיה אחראי לכל נזק/הפסד שייגרם למשתמש הקצה בעקבות כל תקלה שאינה בשליטתו, לרבות שימוש בלתי מורשה בפרטים כאמור.
 6. הלובי שומר את הזכות לבטל תרומה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא חובת הנמקה או הודעה מוקדמת.
 7. משתמש הקצה רשאי בכל עת לבטל תרומה באמצעות הודעת מייל כתובה לכתובת info@our-interes.com, שבה יצוין במפורש רצונו לבטל את התרומה לאלתר.
 8. הודעת הביטול תמומש תוך 5 ימי עסקים מהמועד שבו נתקבלה במערכת המייל של הלובי; והביטול יהיה תקף אך ורק לגבי תרומות עתיד ולא לגבי תרומות שכבר נתקבלו והושלמו, שלא תוחזרנה למשתמש הקצה בכל מקרה. ככל שתהיינה עלויות נלוות לביטול התרומה שתיגבנה על-ידי צדדים שלישיים, משתמש הקצה ישא בהן במלואן.
 9. הלובי לא יישא באחריות לביטול שלא הושלם כהלכה בשל פרטים כוזבים/חלקיים שנמסרו על-ידי משתמש הקצה או כל תקלה שאינה בשליטתו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, על המידע שמופיע בו, לרבות תוכן/עיצוב/הצגה/אחר ולרבות מידע טכני, שייכות ללובי באופן בלעדי (או לצדדים שלישיים שאישרו ללובי להשתמש במידע). גם השם "האינטרס שלנו- הלובי שלך בכנסת (ע"ר)" וכל סימן אחר של הלובי הם חלק מקניינו של הלובי וכל הזכויות בנוגע אליהם שמורות ללובי בלבד.
 2. חל איסור לבצע במידע שימוש בלתי מורשה, שלא כדין, שעלול להפר את דיני הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנת פרטיות וכולי); לרבות שינוי, העתקה, מכירה, הפצה, שידור, הפצה, פרסום ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או חשיפת האתר לתוכנה/קובץ שעלולים לגרום לתקלה טכנית/אחרת ו/או מניעה/הגבלה של צד שלישי מגלישה ושימוש באתר ו/או כל שימוש אחר במידע שאינו כדין. האחריות על שימוש בלתי מורשה כאמור ועל כל נזק/הפסד שייגרם, או עלול להיגרם בעקבותיו, תהיה על המשתמש (בין אם משתמש הקצה ובין אם צד שלישי אחר) בלבד.
 3. הגלישה והשימוש באתר לא מקנים למשתמש הקצה כל זכות לעשות באתר ובמידע המופיע בו כל שימוש פוגעני/טורדני, חלקי/מלא, זמני/קבוע; והוא ישא באחריות בלעדית ככל שיעשה כן.

שונות

 1. התקנון גובר על כל הסכמה אחרת שניתנה מטעם הלובי, אלא אם צוין בכתב במפורש כי ההסכמה גוברת על התקנון.
 2. אי תקפות תנאי מתנאי התקנון לא תגרע מתקפות יתר התנאים; ותנאי שאינו תקף לא יבוטל כליל אלא יוחלף בתנאי תקף הקרוב ביותר לתנאי המקורי בנוסח/פרשנות.
 3. במקרה של מחלוקת לגבי תנאי התקנון משתמש הקצה ו/או צד שלישי אחר מתחייבים לפנות ללובי כדי לנסות ולהסדיר את המחלוקת בהסכמה ובסודיות; ככל שהדבר לא יצלח – יפנו הצדדים להליך גישור בדלתיים סגורות; ורק אם הגישור ייכשל – יפנו הצדדים לערכאת השיפוט.
 4. על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחול הדין הישראלי באופן בלעדי; וסמכות הדיון הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב.
 5. לכל שאלה/ בירור ניתן לפנות ללובי באמצעות מייל  info@our-interes   ו/או טלפון 054-6588170.

*תנאי השימוש חלים באופן שוויוני על כל המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות.

**בכל מקום בו מופיעה המילה "לובי" הכוונה היא גם לנושאי משרה ועובדים של הלובי ו/או לכל גורם שפועל מטעמו.