פוסטים

ועדת שרים לענייני חקיקה 3.10

הנדון: הערות הלובי הציבורי “האינטרס שלנו – הלובי שלך בכנסת” לועדת שרים לענייני חקיקה ביום 3.10.21

 

 • הצעת חוק להפחתת השימוש ברכב פרטי ולעידוד שימוש בתחבורה הציבורית, התשפ”א – 2021 של חה”כ אורי מקלב ואחרים (פ/2165):

אנו תומכים בהצעת החוק, לטעמנו מדובר בהצעת חוק אשר תסייע להפחתת הגודש בכבישי בישראל מכמה טעמים:

 1. כבר היום צפיפות התנועה בישראל גבוהה פי 3.5 מהממוצע במדינות ה-OECD בין היתר בשל רמת נסועה גבוהה יחס למדינות ה-OECD. כמו כן, קצב גידול אוכלוסייה גבוה וקצב עליית מכוניות חדשות על הכבישים יגרמו לצפיפות רבה יותר בכבישי ישראל בעתיד הקרוב.
 2. דו”ח שנערך ע”י משרד האוצר מצא שההסדר הנהוג כיום מתמרץ את עובדי המגזר הציבורי לרכוש ולהשתמש ברכבים פרטיים יותר מאשר עובדי המגזר הפרטי. כך רק 7% ממשקי הבית בהם לפחות מפרנס אחד עובד במגזר הציבורי אינם מחזיקים רכב בעוד 18% ממשקי הבית המועסקים במגזר הפרטי בלבד אינם מחזיקים רכב כלל. מצד שני, רק כ-30% ממשקי הבית העובדים במגזר הפרטי בלבד מחזיקים שני כלי רכב בעוד 50% ממשקי הבית בהם לפחות מפרנס אחד עובד במגזר הציבורי עושים זאת. סה”כ כ-9,200 כלי רכב נוספו לכבישי ישראל כתוצאה מתמריץ זה.
 3. עלות ההטבה נאמדת בכ-1.2 מיליארד שקלים בשנה ישירות מכספי משלם המיסים ועוד כמאה מיליון שקלים בשנה כתוצאה מהכבדת העומס בכבישים.
 4. דו”ח הוצאות שכר בשירות המדינה – 2017, בדק ומצא כי השימוש בתחבורה ציבורית לא תגרור תוספת זמן משמעותית במהלך הנסיעה לעבודה. כ-40% מקרב עובדי המנהל הציבורי יגיעו מהר יותר ולכל היותר יתעכבו בפרק זמן מקסימלי של 10 דקות במידה וישתמשו בתחבורה ציבורית במקום ברכבם הפרטי.
 5. צמצום מספר הרכבים יוביל לצמצום השהות בדרכים, ומשכך יביא לגידול בפריון העבודה, שיפור באיכות החיים, צמצום הזיהום הנגרם כתוצאה מפליטת גזי חממה ועלייה ברווחת כלל תושבי המדינה.
 • הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאיים), התשפ”א – 2021 של חה”כ סמי אבו שחאדה (פ/1592):

עמותת האינטרס שלנו מתנגדת לתיקון המוצע וזאת מהטעמים שלהלן: 

 1. בעוד שהעסקים הקטנים והבינוניים תורמים לגידול המשק וצמצום האבטלה, דמי-אבטלה יתמרצו עצמאיים לסגור את העסק במקום לנסות ולשקם אותו. תמריץ זה יפגע ברווחה המצרפית ובמשק.
 2. בניגוד לדעה הרווחת, עצמאיים משלמים פחות דמי ביטוח לאומי מאשר שכירים. על אף שהתשלום הסופי דומה, המדינה מכירה ב-52% מדמי הביטוח הלאומי (ללא ביטוח בריאות) שמשלמים עצמאיים כהוצאה מוכרת. מעבר לכך, גם הוצאות רכב, טלפון, מחשב ועוד נחשבות כהוצאות מוכרות בניגוד לשכירים ומשכך שהסכום המתקבל ע”י עצמאיים קטן בהרבה מאשר הסכום המתקבל ע”י שכירים. 
 3. עצמאיים לא מפרישים ביטוח לאומי לענף האבטלה ומשכך אינו זכאים לשירות זה. בכדי לאפשר לעצמאיים דמי אבטלה יש להקים קרן שתממן זאת, אך מנתוני קרן השכירים, ניתן לומר בבירור כי היא תהיה גירעונית ותהווה עול על המדינה.
 4. חלק אינטגרלי מעצמאות עסקית הוא נטילת הסיכון והסיכוי להצלחת העסק. מתן דמי אבטלה לעצמאיים מוציא את מרכיב הסיכון מהמשוואה ויוביל לפתיחת עסקים אשר סופם להיסגר תוך התבססות על דמי האבטלה, אשר יגדיל את הגירעון של המוסד לביטוח לאומי עוד יותר. 
 5. מודל דמי האבטלה המוצע אינו ישים שכן קיים קושי בהגדרה ופיקוח של עצמאיים הזכאים לדמי אבטלה, מה דרוש לשם אבטלה, גובה דמי האבטלה ועוד.

החלת חוק חופש המידע על גופים מבוקרים

נייר עמדה – החלת חוק חופש המידע על גופים מבוקרים

ארגוני עובדים בישראל נהנים מסמכויות סטטוטוריות למכביר. הם ממנים חברים בדירקטוריון הביטוח לאומי בוועדות השונות, ממנים משקיפים בבית הדין לעבודה, חברים בדירקטוריון המוסד לבטיחות ולגיהות, בעלי סמכות חריגה לגבות תשלום בכפיה מעובדים במקומות העבודה וכן נהנים מחובת היוועצות בהם בשלל תחומים. בתוך כך, על אף שהם משמשים הלכה למעשה כגוף מעין שלטוני הם אינם חייבים בדין וחשבון לציבור כמו כל גוף שלטוני אחר.

מסיבה זו בין היתר, הסמיך המחוקק את מבקר המדינה לערוך ביקורת גם בארגוני עובדים כפי שמופיע בסעיף 9 (9) לחוק מבקר המדינה.

מסיבה זו גם הסמיך המחוקק על פי סעיף 2 (10) לחוק חופש המידע, את שר המשפטים באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחיל את חוק חופש המידע על כל גוף מבוקר כפי שנקבע בחוק מבקר המדינה. 

אנו ממליצים על החלת חוק חופש המידע גם בארגוני העובדים על פי המנגנון המוצע.

 

 


[1]חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995 סעיפים: 15,16,235.

[1]חוק בית הדין לעבודה, תשכ”ט-1969 סעיף 16.

[1]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד – 1954, סעיפים: 28,32,32.

[1][1]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד – 1954, חוק הגנת השכר, תשי”ח-1851;חוק החניכות, תשי”ג-1852;חוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז1850 ; ועוד.