פוסטים

נצחנו! שר המשפטים גדעון סער חתם על תקנות השקיפות באגודות העות’מאניות

ניצחון!
שר המשפטים גדעון סער חתם היום על תקנות השקיפות באגודות העות’ומניות!
התקנות לא מושלמות, הן נותנות פריבילגיות לארגוני עובדים על מנת לאפשר להן לדווח לחברי ארגון מאוגדים בלבד (אל דאגה, בהסתדרות יש 550,000 כאלו, אי אפשר לשמור על דיסקרטיות).
הן גם נעדרות סנקציות לאכיפה בשלב הזה.
אבל זהו צעד גדול קדימה, והוא קרה הרבה בזכותכם!

החלת חוק חופש המידע על גופים מבוקרים

נייר עמדה – החלת חוק חופש המידע על גופים מבוקרים

ארגוני עובדים בישראל נהנים מסמכויות סטטוטוריות למכביר. הם ממנים חברים בדירקטוריון הביטוח לאומי בוועדות השונות, ממנים משקיפים בבית הדין לעבודה, חברים בדירקטוריון המוסד לבטיחות ולגיהות, בעלי סמכות חריגה לגבות תשלום בכפיה מעובדים במקומות העבודה וכן נהנים מחובת היוועצות בהם בשלל תחומים. בתוך כך, על אף שהם משמשים הלכה למעשה כגוף מעין שלטוני הם אינם חייבים בדין וחשבון לציבור כמו כל גוף שלטוני אחר.

מסיבה זו בין היתר, הסמיך המחוקק את מבקר המדינה לערוך ביקורת גם בארגוני עובדים כפי שמופיע בסעיף 9 (9) לחוק מבקר המדינה.

מסיבה זו גם הסמיך המחוקק על פי סעיף 2 (10) לחוק חופש המידע, את שר המשפטים באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחיל את חוק חופש המידע על כל גוף מבוקר כפי שנקבע בחוק מבקר המדינה. 

אנו ממליצים על החלת חוק חופש המידע גם בארגוני העובדים על פי המנגנון המוצע.

 

 


[1]חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995 סעיפים: 15,16,235.

[1]חוק בית הדין לעבודה, תשכ”ט-1969 סעיף 16.

[1]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד – 1954, סעיפים: 28,32,32.

[1][1]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד – 1954, חוק הגנת השכר, תשי”ח-1851;חוק החניכות, תשי”ג-1852;חוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז1850 ; ועוד.