פוסטים

שקיפות באגודות העות’מניות

נייר עמדה – שקיפות באגודות העות’מניות

בשנת 1909 חוקק על ידי השלטון העותומני חוק האגודות המסדיר את פעילותן של אגודות שלא למטרת רווח. אגודות אלו אינן חייבות בדיווח ישיבות החברים שלהן, דו”חות כספיים, מקבלי שכר ושאר חובות רגולטוריות החלות על גופים אחרים שאינם למטרת רווח.

בשנת 1980 נחקק בישראל חוק העמותות המסדיר את פעילותן של עמותות ומלכ”רים ומחיל עליהן חובות שקיפות בפני המדינה והציבור הרחב. עם חקיקתו התיר החוק לאגודות עות’מניות לבקש להפוך לעמותות,[1] ולרשם העמותות למחוק את אלו שלא יעשו זאת.[2] מי שהוחרגו מהכלל היו: “אגודות שהן ארגונים של עובדים או של מעבידים קיימים או שנוסדו לפני עבור שלוש שנים מיום תחילת חוק זה” עליהן ימשיך לחול החוק העות’מני.[3]

החוק אמנם אינו דורש מאגודות עות’מניות לדווח ביוזמתן אך לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה,[4] רשאי הממונה על המחוז במשרד הפנים לדרוש מאגודה עות’מנית דיווח בארבעה תחומים:

  • על הקמת האגודה, מהותה ותקנותיה, וכן על כל שינוי בתקנות או בעוד המנהל.
  • על חברי האגודה.
  • על החלטות הועד המנהל, חליפות המכתבים וההודעות.
  • על הנהלת הכספים באגודה.

ביום 11.3.2018 הועברה הסמכות ממשרד הפנים למשרד המשפטים,[5] ביום 5.2.2019 מינתה שרת המשפטים דאז, איילת שקד את רשם העמותות כגרון האחראי במשרד המשפטים על הטיפול באגודות העות’מניות.[6] אולם חרף העברת הסמכויות במענה לבקשת חופש המידע מיום 21.1.2020 נמסר כי בכל הנוגע לכל האגודות האמורות בבקשת חופש המידע מעולם לא נתבקש מידע על ידי משרדי הפנים ו/או המשפטים.

לפני מספר חודשים פרסמה רשמת העמותות חוברת “משולחנה של יחידת האגודות העותומניות 2020” בה נמסר כי כיום ישנן 3,343 אגודות עות’מניות פעילות, על פי הפילוח הבא:[7]

בין האגודות העות’מניות ניתן למנות את ההסתדרות החדשה, הסתדרות המורים, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלונות, קרנות מחקר, התאחדויות מקצועיות ועוד. חלק מהאגודות הללו נהנות מסמכויות סטטוטוריות בחוק כגון ישיבה בוועדות ממשלתיות, אחרות גובות דמי חבר בכפיה ללא שקיפות אפילו בפני משלמי דמי החבר ואחרות מקבלות תמיכה ממשלתית, ללא מינימום שקיפות נדרשת בפני הציבור והרשויות. היעד המידע והפיקוח לא נעלם גם מעיניו של מבקר המדינה.[8] ביתר פירוט קיבלה התייחסות בעיית הנציג בה לאדם המנהל כסף שאינו שלו ללא חובת בקרה ושקיפות, יש תמריץ להשתמש בכסף להנאתו האישית ולא בהכרח לבעלי הארגון המשלמים את התשלומים לארגון.

ביום 27.2.2019 פרסם משרד המשפטים את תקנות השקיפות באגודות העות’מניות להערות הציבור.[9] על פי הטיוטא אגודות עות’מניות יחוייבו לדווח לרשם העמותות דיווח חד פעמי הכולל את שם האגודה, מטרותיה, מענה ופרטי התקשרות עימה ופרטים בדבר חברי ועד ומנהל כללי המכהנים בה. אגודה תחוייב לדווח באופן מיידי לרשם על גל שינוי במענה, מטרותיה, תקנונה וחברי הוועד המנהל בה.

מעבר לכך דיווחים שנתיים לרשם יכללו פרטי חברי ועד וועדת ביקורת, מנכ”ל, מבקר פנימי ורו”ח ומורשי חתימה. פרטים בדבר תאגידים קשורים וקרובי משפחה של נושאי משרה המועסקים בתאגידים קשורים; דו”חות כספיים, רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בארגון וכדומה.

לכל אלו ישנם יוצאי דופן בהם על הפי סעיף 9 ארגוני עובדים. לאלו ניתנת האפשרות לא להגיש לרשם מאזן ודו”ח שינוי בנכסים נטו בתנאי שהדו”חות יעמדו באופן המניח את דעת הרשם לעיון חברי הארגון תוך חסיון קרן השביתה. אפשרות שניה העומדת בפניהם היא יכולה להגיש את הדו”ח בחיסיון קרן השביתה בלבד.

אפשרות א’ נותנת מענה ביחס לשקיפות כלפי החברים בארגון, אולם יש לזכור כי ישנם גם משלמי דמי טיפול בכפיה שאינם חברים בארגוני העובדים, כללי השקיפות הללו לא חלים עליהם. בנושף, לארגוני העובדים ממעמד סטטוטורי מעין שלטוני בחוק כגון: חובת התייעצות בהתקנת תקנות בטיחות במקומות עבודה,[10]סמכות למינוי בגופים סטטוטוריים כגון המוסד לבטיחות ולגיהות,[11] מינוי משקיפים בבית הדין לעבודה,[12] חברות בוועדות ביטוח לאומי שונות ובדירקטוריון המוסד,[13] וכן על זו הדרך.[14]

לאור זאת, יש לחייב גם ארגוני עובדים בדיווח לציבור כולו מולו הם נהנים מכח סטטוטורי מעין שלטוני ולו הם חייבים שקיפות גם כן.

מאז פורסמו התקנות, מנע היועץ המשפטי את חתימתן על ידי שר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה כיוון שמדובר היה בממשלת מעבר. לאחריו הקפיאו שרי המשפטים אבי ניסנקורן ובני גנץ את התקנות. עתה ניתן לחתום עליהן.

לסיכום, אנו ממליצים על ביטול סעיף 9א לטיוטת התקנות שפורסמה, וחתימה על התקנות בהקדם.

 

 


[1]סעיפים 60-61 לחוק העמותות.

[2]סעיף 62 לחוק העמותות.

[3]סעיפים 67-68 לחוק העמותות.

[4]הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 65101 חובת דיווח – אגודות עותמניות.

[5]החלטות ממשלה 3622: ריכוז הסמכויות לפי החוק העותומאני על האגודות במשרד המשפטים.

[6]משרד המשפטים, נהלים והנחיות, טיפול באגודות עותומניות.

[7]משולחנה של יחידת האגודות העותומניות 2020.

[8] דוח שנתי 67ב לשנת 2016 ולחשבונות שנת הכספים 2015 ,פרק שני משרד הפנים, “הפיקוח על אגודות עות’מאניות

[9]טיוטת תקנות החוק העותומני על אגודות (דיווח ושקיפות), התשע”ט-2019.

[10]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד – 1954, סעיפים: 8,10,11,13,15,19.

[11]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי”ד – 1954, סעיפים: 28,32,32.

[12]חוק בית הדין לעבודה, תשכ”ט-1969 סעיף 16.

[13]חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ”ה-1995 סעיפים: 15,16,235.

[14]חוק הגנת השכר, תשי”ח-1851;חוק החניכות, תשי”ג-1852;חוק הסכמים קיבוציים, תשי”ז1850 ; ועוד.