חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כתוב את הכותרת כאן

החלת חוק חופש המידע על גופים מבוקרים

social media instagram digital marketing concept 3d rendering

נייר עמדה – החלת חוק חופש המידע על גופים מבוקרים

תקציר מנהלים:

המלצנו להחיל את חוק חופש המידע גם על ארגוני עובדים ולחייב אותם בדין וחשבון לציבור כמו כל גוף שלטוני אחר.

 

לקריאה נוספת>>>

ארגוני עובדים בישראל נהנים מסמכויות סטטוטוריות למכביר. הם ממנים חברים בדירקטוריון הביטוח לאומי בוועדות השונות, ממנים משקיפים בבית הדין לעבודה, חברים בדירקטוריון המוסד לבטיחות ולגיהות, בעלי סמכות חריגה לגבות תשלום בכפיה מעובדים במקומות העבודה וכן נהנים מחובת היוועצות בהם בשלל תחומים. בתוך כך, על אף שהם משמשים הלכה למעשה כגוף מעין שלטוני הם אינם חייבים בדין וחשבון לציבור כמו כל גוף שלטוני אחר.

מסיבה זו בין היתר, הסמיך המחוקק את מבקר המדינה לערוך ביקורת גם בארגוני עובדים כפי שמופיע בסעיף 9 (9) לחוק מבקר המדינה.

מסיבה זו גם הסמיך המחוקק על פי סעיף 2 (10) לחוק חופש המידע, את שר המשפטים באישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, להחיל את חוק חופש המידע על כל גוף מבוקר כפי שנקבע בחוק מבקר המדינה. 

אנו ממליצים על החלת חוק חופש המידע גם בארגוני העובדים על פי המנגנון המוצע.

 

 


[1]חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 סעיפים: 15,16,235.

[1]חוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 סעיף 16.

[1]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954, סעיפים: 28,32,32.

[1][1]חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד – 1954, חוק הגנת השכר, תשי"ח-1851;חוק החניכות, תשי"ג-1852;חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1850 ; ועוד.