חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות

משתמש יקר, הינך גולש ומשתמש באתר המקוון של "האינטרס שלנו- הלובי שלך בכנסת" (ע"ר) (להלן "האתר"; "הלובי"**). הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר בלבד, המהווים תקנון משפטי מחייב ("התקנון"), ולפיכך נבקשך לקרוא אותם בעיון. 

בעת הגלישה והשימוש באתר הינך מצהיר כי:

(א) קראת את התקנון ואתה מסכים לתנאיו.

(ב) אתה בגיר (18 ומעלה) בעל כשרות משפטית להתקשר לפי תנאי התקנון.

  1. הלובי נוקט אמצעי זהירות סבירים כדי לאבטח את המידע באתר.
  2. מי שגולש ומשתמש באתר ("משתמש הקצה") יודע ומסכים כי כל הפרטים שמסר למפעילי האתר מרצונו החופשי, וכל המידע שניתן לאסוף לגבי הגלישה והשימוש של משתמש הקצה, יכללו במאגר המידע של הלובי ועשויים לשמש לצורך קידום מטרות הלובי ופיתוח השירותים מטעמו, לרבות העברה למערכות שמופעלות על-ידי צדדים שלישיים עבור הלובי (למשל, מערכות אחסון/עיבוד של המידע) ושימוש במידע ללא פרטים מזהים לצרכים סטטיסטיים.
  3. משתמש הקצה זכאי לפי דין לעיין במידע על אודותיו במאגר המידע, ואם עשה כן ומצא כי המידע כוזב/חלקי עליו לפנות ללובי בכתובת המייל info@our-interes.com בבקשה למחקו/ לתקנו.
  4. הלובי יוכל להשתמש באתר ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים אודות הגלישה והשימוש באתר ולהקפיד על אבטחת מידע.
  5. משתמש הקצה יודע ומסכים, כי פרטי ההתקשרות שמסר יכללו ברשימת תפוצה של הלובי, שיוכל לשלוח מסרונים/מיילים בקשר לפעילותו, לרבות תוכן שיווקי, משובים והודעות מערכת. אם פרטי ההתקשרות שמסר משתמש הקצה משותפים גם למשתמשים אחרים עליו לבקש את הסכמתם מראש להיכלל ברשימת התפוצה של הלובי, והלובי לא יישא בכל אחריות אם לא יעשה כן.
  6. בקשתו של משתמש הקצה להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה של הלובי תיעשה על ידי שליחת מייל לכתובת info@our-interes.com.
  7. בקשתו של משתמש הקצה להסיר את פרטיו ממאגר המידע תיעשה על ידי שליחת מייל לכתובת info@our-inetres.com ותגרור אחריה מחיקה של כל המידע בנוגע למשתמש הקצה (למעט בקשת המחיקה עצמה).
  8. הלובי לא ימכור/ישכיר/יעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה לצדדים שלישיים; אלא אם כן נתקבלה הסכמתו של משתמש הקצה ו/או בתנאים האמורים בסעיף 2 לעיל.
  9. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש, לרבות לעניין שינוי מדיניות הפרטיות מעת לעת, חלים במלואם.

*תנאי השימוש חלים באופן שוויוני על כל המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות.

**בכל מקום בו מופיעה המילה "לובי" הכוונה היא גם לנושאי משרה ועובדים של הלובי ו/או לכל גורם שפועל מטעמו.